Frits Philips lyceum-mavo is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Wij vinden de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk. Leerlingen kunnen daar alleen aan werken in een veilige omgeving, waarbij er respect is voor elkaar. We willen leerlingen stimuleren om zich verantwoordelijk te voelen voor wat zij leren en wij helpen ze daarbij. Als zij daarbij plezier hebben, zal dit het leren stimuleren. Dat doen zij in verbondenheid met elkaar, met ons en met de wereld om hen heen. Daarom:

 • bieden wij onze leerlingen veel begeleiding. Onze mentoren krijgen van onze leerlingen en hun ouders gemiddeld een 8,4;
 • beoordelen onze leerlingen de veiligheid van onze school met een 9,8;
 • bieden wij veel keuzemogelijkheden;
 • zijn we een Brainportschool en besteden we veel aandacht aan internationalisering.

Leerlingbegeleiding

We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen goed kennen en dat de leerlingen zich ook gezien voelen. Hierin heeft de mentor een belangrijke rol. Al voor de zomervakantie maken de nieuwe brugklasleerlingen kennis met hun mentor op de kennismakingsmiddag (30 juni). Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten de leerlingen samen met de mentor met een introductieweek. Tijdens die week werken de klassen aan Positieve Groepsvorming, leren ze elkaar, de mentor en de school kennen en wordt een begin gemaakt met studievaardigheden, zoals het bijhouden van een agenda en het plannen. De mentor heeft daarnaast wekelijks met de klas een mentorles (naast het vak dat hij geeft) om dit blijvend inhoud te geven en te monitoren.
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan de mentor een beroep doen op het mentorenteam, het ondersteuningsteam of vertrouwensdocenten.

Ouderbetrokkenheid

Ouders vormen samen met hun kind/onze leerling en de school een dynamische driehoek. Als de lijnen van de driehoek goed met elkaar verbonden zijn, bieden we met elkaar de leerling de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. We vinden daarom het contact met de ouders van onze leerlingen enorm belangrijk.
In de eerste week van het schooljaar is er een informatie-avond voor de brugklasouders. Snel daarna vinden er driehoeksgesprekken plaats, waaraan de ouders, de leerling en de mentor deelnemen. Lopende het schooljaar is er regelmatig contact tussen de ouders en de mentor.
We vinden het belangrijk dat de ouders van onze leerlingen betrokken zijn bij ons onderwijs. Natuurlijk als het gaat om het welbevinden van hun kind, onze leerling, maar ook op een ander niveau: door als klankbord te dienen voor onze school. Zo kunnen onze ouders samen met onze medewerkers het onderwijs op onze school beter maken. We vragen onze ouders daarom regelmatig om advies in onze klankbordgroepen en we hebben we een actieve ouderraad.

Toelating

Elke leerling met minimaal een vmbo-t-advies kan toegelaten worden tot onze school. Wij bieden de volgende brugklassen aan:
gymnasium
vwo
vwo/havo
havo
havo/mavo
mavo
In de zogenaamde dakpanklassen (vwo/havo en havo/mavo) wordt op het hoogste niveau lesgegeven. De leerlingen krijgen in deze klassen op twee niveaus cijfers voor hun toetsen. Dit voorkomt dat ze gedemotiveerd raken door cijfers als het hoogste niveau er niet in blijkt te zitten. In principe plaatsen wij een leerling volgens het advies van de basisschool. Mocht een leerling extra ondersteuning nodig hebben, dan willen we graag voorafgaande aan de aanmeldingen een gesprek met de ouders en de leerling hebben. U kunt hiervoor een afspraak maken met mw. Claudie Verspaandonk (vec@fritsphilips.eu).

Magister

Magister is ons leerlingvolgsysteem. In Magister legt de mentor de ontwikkeling van een leerling vast, zodat ook andere medewerkers van de school die met de leerling te maken hebben, op de hoogte zijn. Op deze manier kan er ook een goede overdracht plaatsvinden naar een volgend jaar. Ook het huiswerk, de cijfers en het rooster zijn te vinden in Magister.

Gymnasium

Leerlingen met een enkel vwo-advies en een brede belangstelling kunnen zich aanmelden voor de gymnasiumbrugklas. In deze klas worden naast de vwo-vakken Latijn en Romeinse cultuur aangeboden. Daarnaast hebben de leerlingen in zelfstudie-uren meer mogelijkheden om zelfstandig hun werk te plannen.
Op dit moment wordt er op het gymnasium modulair lesgegeven. Dit betekent dat de leerlingen de meeste vakken niet in vier periodes, maar in twee periodes aangeboden krijgen. Ze hebben dus minder vakken in een periode, waardoor er ruimte ontstaat om dieper op de stof in te gaan.
In schooljaar 2021-2022 zullen leerlingen op het gymnasium net zoals de andere leerlingen les hebben volgens het reguliere lesrooster.

Talentontwikkeling

Elke leerling heeft talenten, ongeacht zijn schoolniveau. We willen onze leerlingen helpen hun talenten te ontdekken en verder uit te diepen. Deze talentontwikkeling heeft een plek in alles wat we in de school doen:

 • Vakken
  Bij alle vakken stimuleren we de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. De vakdocent is de eerst aangewezen persoon om een leerling te begeleiden bij dat vak.
  In de brugklas hebben de leerlingen de volgende vakken:
  Talentrichting
  Levensbeschouwing
  Nederlands
  Frans
  Engels
  Spaans
  Geschiedenis
  Wiskunde
  Natuur en techniek
  Aardrijkskunde
  Kunst Beeldend (tekenen)
  Kunst Muziek
  Kunst Drama
  Lichamelijke Opvoeding
  Mentorles
 • Talentrichtingen
  In de Talentrichtingen Sport, Ondernemerschap, Cultuur en Wetenschap staan de vaardigheden creativiteit, samenwerken, communiceren en zelfregulering centraal. In de brugklas krijgen de leerlingen alle vier de talentrichtingen aangeboden (7 à 8 keer een blokuur per talentrichting). Dit gebeurt in een groep van ongeveer 20 leerlingen van alle niveaus door elkaar, zodat ze ook leren ontdekken dat elke leerling talenten heeft, ongeacht zijn schoolniveau en dat ze op die manier ook van elkaar kunnen leren.
  Aan het einde van de brugklas kiest een leerling twee talentrichtingen uit die hij meeneemt naar de tweede klas.
 • Keuzemogelijkheden
  • High School
   Leerlingen die al lid zijn van een sportvereniging en willen groeien in hun sport, kunnen zich opgeven voor High School. Ze sporten dan twee keer in de week van 7.30 uur - 8.45 uur onder begeleiding van een toptrainer. Op dit moment bieden we High School aan voor voetbal, hockey en tennis.
  • Internationalisering
   We leiden onze leerlingen niet alleen op voor een baan of opleiding binnen Nederland, maar laten ze ook over de grenzen naar de Europese mogelijkheden kijken. Daarbij hoort een goede oriëntatie op de geschiedenis, de samenwerking, de mogelijkheden en de risico's van de Europese ontwikkelingen. Binnen de vaklessen (geschiedenis, economie, talen, etc.) schenken we daar aandacht aan.
   Reizen: vanaf de tweede klas zijn er keuzemogelijkheden voor reizen of uitwisselingen met andere scholen.
   Versterkt talenonderwijs: in de brugklas wordt, naast Engels en Frans, Spaans aangeboden als moderne vreemde taal. Het is voor havo- en vwo-leerlingen mogelijk om voor Engels, Duits en Spaans een internationaal erkend diploma te halen.
  • Kunstvak als examenvak
   Het is mogelijk om een kunstvak (Beeldend, Muziek of Drama) als examenvak te kiezen.
  • Schooltheatergroep De Scènefabriek
   De Scènefabriek is onze schooltheatergroep voor alle leerlingen van de brugklas tot en met klas 6, voor alle niveaus: mavo, havo en vwo. Iedereen mag meedoen, er worden geen audities gehouden. Leerlingen die kunst-drama als eindexamenvak gekozen hebben, vormen de kern. Elke vrijdagmiddag na schooltijd zijn de repetities. De voorstellingen worden op een bijzondere locatie in Eindhoven gespeeld.
  • Robotica
   Leerlingen kunnen Roboticalessen volgen en deelnemen aan de Junior First Lego League.
  • Brainportschool
   Onze school werkt sinds 2015 in een samenwerkingsverband met andere Brainportscholen in de regio die het gezamenlijke overkoepelende doel hebben om talentvolle leerlingen uitdaging te bieden en te binden aan deze regio. Wij geloven dat elke leerling uniek talent bezit en koppelen talentontwikkeling aan motivatie.